Examen och studier

Officersutbildningen utgörs av studier som utvecklar den akademiska och yrkesmässiga kompetensen samt officersfostran.

Målsättningen med studierna är att ge studerandena förmåga till vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder samt förmåga att fungera som sakkunnig inom sitt eget område och utveckla det samt den kompetens som krävs i officerens tjänsteuppgifter under freds- och krigstid.

Militärvetenskapliga grundexamina

  • kandidatexamen i militärvetenskaper (MIK)
  • magisterexamen i militärvetenskaper (MIM).

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina

  • generalstabsofficersexamen
  • doktorsexamen i militärvetenskaper (MID).

Tilläggsinformation om studierna finns i studiehandböckerna (finskspråkiga).

Ansökan till kadettkurs 105 och sjökadetkurs 88 kan ifyllas 14.3.-28.3.2018 på adressen:

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2018:

» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi, #upseeriksi2018
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta