Statistik 2016

Via huvudansökan ansökte totalt 770 personer, varav 709 var män och 61 kvinnor. 578 personer sökte till arméns utbildningsprogram, 131 till marinens utbildningsprogram och 61 till flygvapnets utbildningsprogram.

Totalt 496 sökande kallades till inträdesprov och av dem deltog 443 i proven. Av dem som deltog i inträdesproven valdes totalt 139 sökande till höstens kurser (106 till arméns utbildningsprogram, 25 till marinens utbildningsprogram och 8 till flygvapnets utbildningsprogram).

Via den separata ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare inkom totalt 38 ansökningar och av dem valdes 18 personer till kursen.

Kadettkurs 103 och sjökadettkurs 86 började 7.9.2016.

Ansökan till kadettkurs 104 och sjökadetkurs 87 kan ifyllas 15.3.-5.4.2017 på adressen:

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2017:

» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
» Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Upseeriksi2016
» YouTube

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta