Hoppa till innehåll

Marinens utbildningsprogram

Marinen erbjuder de kandidater som utexaminerats från marinens utbildningsprogram en intressant och utmanande arbetsmiljö. Officerare som utexaminerats från sjöfarts-eller kustförbands-utbildningsprogram fungerar i uppgifter som motsvarar den egna utbildningen såväl till havs som på kusten. Sjöstridslinjen studerar under sina försvarsgrens- och vapenslagsstudier vid Sjökrigsskolan på Sveaborg i Helsingfors.

Marinens uppgift är att övervaka vårt havsområde och trygga dess integritet, avvärja territorialkränkni gar samt skydda sjöförbindelserna och sjötrafiken som är vitala för vårt land. Marinen är specialiserad på verksamhet i de krävande förhållanden som råder på kusten och i skärgården.

Studierna på sjöfartsinriktningen inleds årligen. Även de som är intresserade av sjöbevakningsinriktningen söker först till sjöfartsinriktningen och efter den första mellanbedömningen vidare till ifrågavarande studieinriktning.  Man kan söka till marinens utbildningsprogram även om man tidigare inte tjänstgjort vid marinen.

Sjöfartsinriktningen

På sjöfartsinriktningen läggs tyngdpunkten för undervisningen vid sjöfart och olika övervaknings-, lednings- och vapensystem. Förutom de färdigheter som användningen av stridsfartygens huvudvapensystem förutsätter ingår även de teoretiska studier som behörighetsbrev för vaktstyrman förutsätter i utbildningen. Den som utexaminerats till kandidat i militärvetenskaper från sjöfartsinriktningen kan fungera exempelvis som vapenslagsofficer på ett fartyg eller som sjöfartsofficer. Utexaminerande officerare kan efter praktik fungera även som vakthavande befäl på stridsfartyg.

Sjöbevakningsriktningen

I undervisningen på sjöbevakningsinriktningen ligger huvudvikten på gränssäkerhet med marin myndighetsverksamhet som referensram. Kadetterna inom sjöbevakningsinriktningen får utbildning i att fungera som behörig gränsbevakningsman och avlägger de teoretiska studier som behörighetsbrev för vaktstyrman förutsätter. Utexaminerade officerare kan, då de fått praktisk erfarenhet, arbeta som vaktchef på gränsbevakningens bevakningsfartyg samt som vaktofficer vid en sjöbevakningsstation och vid internationella gränsövergångsplatser. För den utbildning i gränssäkerhet som ingår i officersutbildningen svarar Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Kustförbandsinriktningen

I undervisningen på kustförbandsinriktningen betonas den militära utbildarens färdigheter samt ledandet av en grundenhet och taktik. Studierna enligt kustförbandsinriktningen sammanfaller till vissa delar med arméns utbildningsprogram. Kustförbandsinriktningen ger färdigheter att fungera som utbildare i truppenheter inom marinen, där man utbildar bl.a. kustjägare. En kandidat i militärvetenskaper som utexamineras från kustförbandsinriktningen fungerar i allmänhet först som utbildare i en grundenhet. Den krigstida uppgiften kan till exempel vara plutonchef eller vice enhetschef.

´