Hoppa till innehåll

Arméns utbildningsprogram

En utexaminerad kandidat i militärvetenskaper som studerat enligt Arméns utbildningsprogram har färdigheter att fungera som utbildare i en fredstida grundenhet och som chef för en krigstida grundenhet. De som avlagt magisterexamen i militärvetenskaper arbetar till exempel inom ledningen av fredstida grundenheter, som experter vid staber för truppenheter och -förband, som utbildare vid vapenslagsskolor samt med stabs- och ledningsuppgifter i krigstida sammansättningar. De studier som ingår i Arméns utbildningsprogram arrangeras vid Försvarshögskolan i Sandhamn och vid Markstridsskolan i Villmanstrand.

Studierna enligt studieinriktning sker vid vapenslags- och ansvarsområdesskolorna. Armén försvarar landets hela landområde och verkställer alla Försvarsmaktens uppgifter. Till Armén hör Arméstaben, åtta truppförband och 12 regionalbyråer, och vid dessa inrättningar tjänstgör sammanlagt ca 4200 soldater och civila. Det centrala i verkställandet av Arméns uppgifter är att utveckla och upprätthålla Arméns beredskap. Arméns prestationsförmåga byggs upp bland annat genom utbildning av värnpliktiga. Försvaret av hela landet bygger på en omfattande reserv som producerats genom värnplikt. Vid Arméns åtta truppförband utbildas årligen ca 20 000 beväringar och frivilliga kvinnor. Vid olika repetitionsövningar, som upprätthåller reservens kunnande, utbildas årligen tusentals reservister. Armén stöder det övriga samhället genom att ge handräckning till övriga myndigheter över 400 gånger per år. Armén leder huvuddelen av Försvarsmaktens internationella militära krishanteringsoperationer och utbildar samt utrustar de trupper som sänds ut på krishanteringsuppdrag.

Jägar- och pansarvärnsinriktningen

Arméns strider avgörs av infanteriet som stöds av alla vapenslag, ansvarsområden och försvarsgrenar. Infanteriets universalchefer ansvarar för att planera och leda striderna. Studieinriktningen ger grunder att planera och leda strider, i vilka jägarenhetens strid stöds av Arméns alla vapenslag. Jägar- och pansarvärnsinriktningen ger färdigheter att fungera som utbildare i grundenheter inom infanteriet, där bl.a. jägare, stadsjägare, specialjägare, militärpoliser och pansarvärnstrupper utbildas. Utbildningen är mångsidig och omfattar de flesta av infanteriets viktigaste vapensystem, inkl. pansarvärnsrobotsystem. Jägar- och pansarvärnsofficerare tjänstgör vid alla truppförband inom Armén. Studierna enligt studieinriktningen sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Granatkastarinriktningen

Granatkasteriet är infanteriets system för indirekt eld som i första hand stöder infanteriets enheters strider. Granatkastarinriktningen ger färdigheter att i första hand fungera som utbildare vid en granatkastarenhet. Därtill ger studieinriktningen grunder att fungera som utbildare vid grundenheter inom infanteriet. Eldledning och skjutning med granatkastare förutsätter omfattande kunnande inom indirekt eld, vars viktigaste funktioner är eldställnings-, eldlednings-, signal- och mätverksamhet. Granatkastarofficerare tjänstgör inom Arméns alla truppförband. Studierna enligt studieinriktningen sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Pansarinriktningen

Pansartrupperna och de mekaniserade trupperna representerar Arméns slagkraft och används koncentrerat i avgörande strider. I pansartrupperna förenas eldkraft, rörlighet och skydd samt ett friktionsfritt samarbete mellan vapenslagen. Pansarvapenslaget ger studeranden en omfattande, men också en mycket jordnära uppfattning om våra pansartruppers och mekaniserade truppers materiel, prestationsförmåga och användningsprinciper. Studierna omfattar utbildning med såväl stridsvagnar som pansarskyttebandvagnar. En pansarutbildad officer kan välja bland mångsidiga arbetsuppgifter. Studierna enligt studieinriktningen sker vid Pansarskolan i Parolannumm 

Spaningsinriktningen

Infanteriets spaningsenheters viktigaste uppgift är att i rätt tid producera exakt information om fienden, dess trupper och verksamhet som stöd för beslutsfattandet. Information inhämtas genom såväl patrullering och observation som med hjälp av tekniska sensorer. En central del av uppgifterna inom spaning är därutöver verkan, där uppgifterna som regel verkställs genom indirekt eld. Spaningsinriktningen ger i första hand färdigheter att fungera som utbildare i grundenheter som ger spaningsutbildning samt senare under karriären i olika uppgifter inom infanteriet eller inom militär underrättelse. Spaningsutbildade officerare tjänstgör vid alla truppförband inom Armén. Studierna enligt studieinriktningen för kandidatexamen i militärvetenskaper sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Inriktningen för elektronisk krigföring

Den elektroniska krigföringen (ELSO) är närvarande överallt på stridsfältet - i pansrade ELSO-fordon i spetsen för anfall, som stöd för luftoperationer och som en del av spaningssystemet till lands, till havs och i luften. Genom elektronisk krigföring rekognoseras och störs fiendens system samt skyddas de egna trupperna mot verkningarna av fiendens elektroniska krigföring. Studierna i elektronisk krigföring ger färdigheter att fungera som plutonchef i olika enheter för elektronisk krigföring och som sakkunnig i uppgifter inom alla försvarsgrenar. Studierna på inriktningen för elektronisk krigföring består av mångsidiga uppgifter med toppteknologisk prägel på stridsfältet. Utbildningen inom elektronisk krigföring ges av Centret för elektronisk krigföring i Riihimäki. En del av studierna sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand i samarbete med spaningsinriktningen.

Fältartilleriinriktningen

Fältartilleriet representerar Arméns eldkraft. Med hjälp av koncentrerad artillerield skapas förutsättningar för att striden ska lyckas. En effektiv bekämpning säkerställs med hjälp av ett mångsidigt artillerisystem. Eldledarna leder elden från Arméns eldkraftigaste vapen på djupet av hela ansvarsområdet. Eldställningsverksamheten möjliggör en flexibel gruppering av eldenheterna samt en omedelbar förmåga att ge eld, och underhållet säkerställer att ammunitionen räcker till. De tunga raketkastarna verkställer Arméns verkansuppgifter och deltar i mineringar genom fjärrminering. Med moderna eldkontroll- och ledningssystem ansluts aktörerna till det territoriella ledningssystemet och skapas förutsättningar för en effektiv användning av artillerisystemet. Studierna inom fältartilleriinriktningen arrangeras vid Artilleriskolan i Niinisalo.

Luftvärnsinriktningen

Luftvärnets viktigaste uppgift är att förorsaka fiendens flygvapen avsevärda förluster. Luftvärnet är ett vapenslag inom Armén, men luftvärnstrupper används under undantagsförhållanden inom alla försvarsgrenar. Luftvärnet är en del av luftförsvaret som helhet. Genom Försvarsmaktens och övriga myndigheters aktiva och passiva åtgärder övervakas landets luftrum och luftrummet över vårt närområde, tryggas luftrummets integritet, skyddas samhällets vitala funktioner från luftangrepp, uttröttas en fiende som närmar sig luftvägen samt avvärjs anfall från luften.  På det moderna stridsfältet har luftvärnets betydelse ökat, och vapenslaget utvecklas därför kraftigt. De differentierade studierna inom luftvärnet sker vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Pionjärinriktningen

Syftet med pionjärverksamhet är att forma verksamhetsmiljön så att den är förmånlig för de egna truppernas verksamhet och att begränsa fiendens och omständigheternas inverkan. Pionjärverksamheten indelas i spärrning, främjande av rörelse, främjande av skydd, skyddsverksamhet och byggande som stöder de egna truppernas verksamhet. På pionjärinriktningen sätter sig studerandena  in i både vapenslagets grundmetoder och redskap och  i att leda och utbilda pionjärenheter. Studierna ger pionjärofficeren färdigheter med vilkas hjälp han eller hon kan arbeta och utvecklas i sina uppgifter i olika typer av pionjärtrupper. Studierna enligt studieinriktningen sker vid Pionjärskolan i Villmanstrand samt vid vapenslagens kompetenscentra i Kajanalands brigad, Karelska brigaden och Björneborgs brigad.

Arméns ledningssysteminriktning

På ledningssysteminriktningen utbildas officerare för tjänstgöring inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Studierna enligt studieinriktningen avläggs vid Signalskolan i Riihimäki.   Signalvapenslaget är ett exempel på ett modernt vapenslag som utvecklas och erbjuder intressanta uppgifter för dem som är intresserade av såväl teknik som taktik. Studerandena får utbildning för det nyaste och mest prestationsdugliga ledningssystemet M18 och dess gränssnitt för andra system, avsedda för skapande av lägesbilder och ledning. Medvetenheten om verksamhetsmiljön och förmågan att ge förhandsvarning är allt viktigare på det moderna stridsfältet. Ledningssystem möjliggör nätverksbaserad krigföring, som förenar beslutsfattare, vapensystem och sensorer. Syftet med verksamheten är att med hjälp av dataöverföringsförbindelser och informationssystem möjliggöra spaning, bekämpning, lägesbilder och ledarskap. 

Logistikinriktningen

Försvarsmaktens logistiksystem har som uppgift att i alla verksamhetsmiljöer skapa förutsättningar för användningen av försvarssystemets prestationsförmågor och verkställandet av operationer samt att upprätthålla och återställa truppernas, personalens och systemens funktionsförmåga samt tillgången till materiel och utrymmen. Logistiken indelas i komplettering, underhåll, transporter, medicinalvård och underhållstjänster. Den ökade eldkraften, den tekniskt sett allt mera avancerade stridsutrustningen, vapen- och ledningssystemens utveckling samt den allt mångsidigare transportutrustningen har ökat behovet av logistik och underhåll. Logistikinriktningen erbjuder initiativrika officerare med verkställighetsförmåga ett mångsidigt verksamhetsfält samt utmanande uppgifter inom logistik och underhåll. Logistikofficerare tjänstgör vid alla truppförband inom Försvarsmakten samt inom Gränsbevakningsväsendet. 
De första uppgifterna för dem som utexamineras till kandidat i militärvetenskaper enligt logistikinriktningen är uppgiften som utbildare för grundenheter inom underhållet. Efter studierna har studerandena omfattande grundkunskaper och kunnande inom logistik, ledning av underhållet samt underhållstruppernas taktik. Till studierna hör rikligt med praktisk övning, där man övar sig i att planera och verkställa underhållsarrangemang på ett mångsidigt sätt. Kadetterna vid logistikinriktningen utför sina studier enligt studieinriktningen vid Logistikskolan i Riihimäki.

Gränsbevakningsinriktningen

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet som verkar inom den interna säkerheten. Syftet med dess verksamhet är att bevara lugna förhållanden vid vårt lands gränser. Gränsbevakningsväsendets främsta uppgifter är gränsbevakning vid landgränserna och på havsområdet, gränskontroll inom persontrafiken i övergångspunkter vid landgränsen, i hamnar och vid flygfält samt räddningsverksamhet i synnerhet på havsområdet. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för den externa säkerheten då det övervakar den territoriella integriteten och upprätthåller försvarsberedskapen. 
För den undervisning i gränssäkerhet som ingår i examina inom officersutbildningen ansvarar Gräns- och sjöbevakningsskolan. Studierna enligt gränsbevakningsinriktningen bildar en egen självständig studiehelhet som koncentrerar sig på gränssäkerheten under normala förhållanden och undantagsförhållanden och som betonar gränsövervakning, gränskontroll, brottsbekämpning och militärt försvar.
Studierna inom gränssäkerhet ger behörighet att fungera som behörig gränsbevakningsman och omfattar bl.a. utbildning i användning av maktmedel, utbildning i operativ körning samt utbildning i att fungera som chef inom operativ fältverksamhet. De första uppgifterna för den som har utexaminerats som kandidat i militärvetenskaper enligt gränsbevakningsinriktningen kan till exempel vara att tjänstgöra som utbildare i ett gränsjägar- eller specialgränsjägarkompani eller som vaktofficer vid en gränsbevaknings- eller gränskontrollstation.    

´