Hoppa till innehåll

Arméns utbildningsprogram

En kandidat i militärvetenskaper som utexaminerats från arméns utbildningsprogram har färdigheter att fungera som utbildare i en fredstida grundenhet och som chef för en krigstida grundenhet. De som avlagt magisterexamen i militärvetenskaper fungerar till exempel som vicechef eller chef för en fredstida grundenhet samt som kommendör för en krigstida truppenhet. Av de studier som hör till utbildningsprogrammet och studieinriktningen vid kandidatexamen i militärvetenskaper arrangeras huvuddelen arrangeras vid Markstridsskolan i Villmanstrand och vid olika vapenslagsskolor och en del vid Försvarshögskolan i Sandhamn.

Arméns uppgifter är att försvara landets markområden, stödja andra myndigheter, trygga samhällets vitala funktioner och delta i beordrade internationella krishanteringsoperationer. Den centrala frågan när det gäller lösandet av arméns uppgifter är att arméns beredskap utvecklas och upprätthålls. Arméns prestationsförmåga skapas bland annat genom utbildning av värnpliktiga.

Jägar- och pansarvärnsinriktningen

Studieinriktningen ger grunderna att planera och leda strider, där jägarenhetens strid stöds av arméns alla vapenslag. Från studieinriktningen utexamineras infanterichefer, universalchefer på vilkas kunnande striderna byggs upp. Utbildningen är mångsidig och omfattar de flesta av infanteriets viktigaste vapensystem, inkl. pansarvärnsrobotsystem. Studierna enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Granatkastarinriktningen

Granatkastarinriktningen ger färdigheter att i första hand fungera som utbildare vid en granatkastarenhet. Därtill ger studieinriktningen grunder att fungera som utbildare vid grundenheter där man bl.a. utbildar jägare. Eldledning och skjutning med granatkastare förutsätter omfattande kunnande inom indirekt eld, vars viktigaste funktioner är eldställnings-, eldlednings- och mätverksamhet. Studierna enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Pansarinriktningen

Pansarvapenslaget ger studeranden en omfattande, men också en mycket jordnära uppfattning om våra pansartruppers och mekaniserade truppers materiel, prestationsförmåga och användningsprinciper. Studierna omfattar utbildning med såväl stridsvagnar som pansarskyttebandvagnar. Studierna enligt pansarinriktningen förutsätter att studeranden har ett giltigt körkort av B-klass. Utbildning enligt pansarinriktningen ges av Pansarskolan i Parolannummi.

Spaningsinriktningen

Spaningsinriktningen ger färdigheter att fungera i första hand som utbildare i en enhet som ger spaningsutbildning. Dessutom ger studieinriktningen grunder att fungera som utbildare i en grundenhet som utbildar bl.a. jägare. Spaningssystemet är ett mångsidigt system, där patrullspaningen, som sker till fots, förenas med användningen av tekniska lednings- och sensorsystem. Studierna enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Villmanstrand.

Inriktningen för elektronisk krigföring

Den elektroniska krigföringen (ELSO) är närvarande överallt på stridsfältet - i pansrade ELSO-fordon i täten för anfall, som stöd för en luftoperation och som en del av spaningssystemet till lands, till havs och i luften. Vid elektronisk krigföring rekognoserar man och stör fiendens system samt skyddar de egna trupperna mot verkningarna av fiendens elektroniska krigföring. Studierna ger beredskap att fungera som plutonchef i olika enheter för elektronisk krigföring och som sakkunnig i uppgifter inom alla försvarsgrenar. Studierna på inriktningen för elektronisk krigföring består av mångsidig verksamhet anknuten till toppteknologins område på stridsfältet. Utbildningen inom elektronisk krigföring ges av Centret för elektronisk krigföring i Riihimäki.

Fältartilleriinriktningen

Artilleriets uppgifter har drag av flera olika vapenslag. Spaningseldledarna fungerar långt inne i fiendetruppens bakre områden och leder den operativa eldanvändningen. Stötstaffelns eldledare använder arméns eldkraftigaste vapen. Artilleriets signalister ansluter kommando- och ledningsplatserna till ledningssystemet och skapar förutsättningar för en effektiv användning av hela artillerisystemet. Logistiksystemet säkerställer att ammunitionen räcker till. Med obemannade flygspaningssystem (UAV) utför man spaning, övervakar fiendens bakre områden och flanker och leder eld. Det tunga raketartilleriet deltar i mineringen genom pansarminering med minraketer. Fältartilleriets vapenslagsutbildning ges vid Artilleriskolan i Niinisalo.

Luftvärnsinriktningen

Luftvärnets uppgift är att förorsaka fienden förluster och att skydda de stridande trupperna samt militära och civila objekt från flyganfall. Vapenslagsmässigt hör luftvärnet till armén och funktionellt sett till luftförsvaret. På det moderna stridsfältet har luftvärnets betydelse ökat och vapenslaget utvecklas därför kraftigt. Den huvudsakliga utbildningsplatsen för luftvärnet är Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Pionjärinriktningen

Målsättningen för pionjärverksamheten är att forma omgivningen så att den är förmånlig för de egna truppernas verksamhet och att begränsa fiendens och omständigheternas inverkan. På pionjärinriktningen lär sig studerandena både vapenslagets grundmetoder och att leda och utbilda pionjär- och skyddsenheter. Studierna ger pionjärofficeren färdigheter med vilkas hjälp han kan fungera och utvecklas i sina uppgifter inom olika typer av pionjärtrupper. Vapenslagsstudierna sker vid Pionjärskolan i Villmanstrand samt vid vapenslagets kompetenscentra i Kajanalands brigad, Karelska brigaden och Björneborgs brigad.

Arméns ledningssysteminriktning

På arméns ledningssysteminriktning kan man inrikta sig på studier inom signalvapenslaget. Signalvapenslaget är ett exempel på ett modernt vapenslag som utvecklas kontinuerligt. Omgivningen indelas i en fysisk, elektromagnetisk och cyberdimension. Medvetenheten om omgivningen och förmågan till förhandsvarning får alt större betydelse. Syftet med signalverksamhet är att med hjälp av dataöverföringsförbindelser och datasystem hålla trupperna medvetna om den omgivning i vilken de verkar samt leda logistiken och användningen av militära maktmedel. Ledningssystem möjliggör nätverksbaserad krigföring, som förenar beslutsfattare, vapensystem och sensorer och som utgör en väsentlig del av en lyckad operation. De kadetter som studerar enligt ledningssysteminriktningen studerar under vapenslagsperioden vid Signalskolan i Riihimäki.

Logistikinriktningen

Försvarsmaktens logistiksystem har som uppgift att under alla förhållanden skapa förutsättningar för användningen av försvarsmaktens prestationsförmågor och verkställande av operationer samt upprätthålla och återställa truppernas, personalens och systemens funktionsförmåga samt materielens och utrymmenas tillgänglighet. Logistiken indelas i komplettering, underhåll, transporter, medicinalvård och underhållstjänster. Underhållet erbjuder initiativrika och driftiga officerare ett mångsidigt verksamhetsfält samt utmanande uppgifter inom logistik och underhåll. Kadetterna vid logistikinriktningen studerar under sin vapenslagsperiod vid Logistikskolan i Riihimäki.

Gränsbevakningsinriktningen

Studierna enligt gränsbevakningsinriktningen bildar en egen självständig studiehelhet som koncentrerar sig på gränssäkerheten under normala förhållanden och undantagsförhållanden. I studierna läggs huvudvikten vid gränsövervakning, gränskontroll, brottsbekämpning och militärt försvar. Studierna inom gränssäkerhet ger behörighet att fungera som behörig gränsbevakningsman och studierna omfattar bl.a. utbildning i användning av maktmedel, utbildning i operativ körning samt utbildning i att fungera som chef för operativ fältverksamhet. För den undervisning i gränssäkerhet som ingår i examina inom officersutbildningen ansvarar Gräns- och sjöbevakningsskolan.