Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Maavoimien koulutusohjelma

Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi rauhanajan perusyksikön varapäällikköinä ja päällikköinä sekä sodanajan joukkoyksikön komentajina. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelma- ja opintosuuntakohtaisista opinnoista pääosa toteutetaan Maasotakoulussa Lappeenrannassa ja eri aselajikouluissa sekä osa Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa.

Maavoimien tehtäviä ovat Suomen maa-alueiden puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa ja osallistuminen käskettyihin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Maavoimien tehtävien toteutuksessa on keskeistä Maavoimien valmiuden kehittäminen ja ylläpito. Maavoimien suorituskykyä luodaan muun muassa asevelvollisten koulutuksella.

Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta

Opintosuunta antaa perusteet suunnitella ja johtaa taisteluja, joissa jääkäriyksikön taisteluun yhdistyy kaikkien Maavoimien aselajien tuki. Opintosuunnalta valmistuu jalkaväen johtajia, yleisjohtajia, joiden osaamisen varaan taistelut rakentuvat. Koulutus on monipuolista ja siihen sisältyy useimmat jalkaväen tärkeimmistä asejärjestelmistä, ml. panssarintorjuntaohjusjärjestelmät. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Kranaatinheitinopintosuunta

Kranaatinheitinopintosuunta antaa valmiudet toimia ensisijaisesti kouluttajana kranaatinheitinyksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perusteet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkäreitä. Tulenjohtaminen ja ampuminen kranaatinheittimillä edellyttää laaja-alaista epäsuoran tulen osaamista, minkä tärkeimpiä toimintoja ovat tuliasema-, tulenjohto-, viesti- ja mittaustoiminta. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Panssariopintosuunta

Panssariaselaji antaa opiskelijalle laajan, mutta myös erittäin maanläheisen käsityksen panssari- ja mekanisoitujen joukkojemme kalustosta, suorituskyvystä ja käyttöperiaatteista. Opinnot sisältävät koulutusta niin taistelupanssarivaunuilla kuin myös rynnäkköpanssarivaunuilla. Opiskelu panssariopintosuunnalla edellyttää opiskelijalta voimassa olevaa B-luokan ajokorttia. Panssariopintosuunnan koulutuksen antaa Panssarikoulu Parolannummella.

Tiedusteluopintosuunta

Tiedusteluopintosuunta antaa valmiudet toimia ensisijaisesti kouluttajana tiedustelukoulutusta antavassa yksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perusteet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkäreitä. Tiedustelujärjestelmä on monipuolinen, missä jalan tapahtuvaan partiotiedusteluun sekä tähystystiedusteluun yhdistyy teknisten johtamis- ja sensorijärjestelmien käyttö. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Elektronisen sodankäynnin opintosuunta

Elektronisen sodankäynti (ELSO) on taistelukentällä läsnä kaikkialla – panssaroiduilla ELSO-ajoneuvoilla hyökkäyksen kärjessä, ilmaoperaation tukena ja osana tiedustelujärjestelmää maassa, merellä ja ilmassa. Elektronisella sodankäynnillä tiedustellaan ja häiritään vihollisen järjestelmiä sekä suojataan omat joukot vihollisen ELSO-vaikutukselta. Opinnot antavat valmiuden toimia joukkueenjohtajana eri ELSO-yksiköissä ja asiantuntijana kaikkien puolustushaarojen tehtävissä. ELSO-opintosuunnalla opiskelu on monipuolista toimintaa huipputeknologian parissa taistelukentällä. Elektronisen sodankäynnin koulutuksen antaa Elektronisen sodankäynnin keskus Riihimäellä.

Kenttätykistöopintosuunta

Kenttätykistö edustaa Maavoimien tulivoimaa. Kenttätykistön keskitetyllä tulenkäytöllä luodaan edellytykset jalkaväen taistelulle. Tykistön tehtävissä yhdistyy usean eri aselajin ominaisuudet. Tiedustelutulenjohtajat toimivat syvällä vihollisen selustassa ja johtavat operatiivista tulenkäyttöä. Iskuportaan tulenjohtajat käyttävät Maavoimien tulivoimaisimpia aseita. Tykistön viestijärjestelmä liittää tykistön komento- ja johtamispaikat johtamisjärjestelmään ja luo edellytykset koko tykistöjärjestelmän tehokkaalle käytölle. Logistiikkajärjestelmä varmistaa ampumatarvikkeiden riittävyyden. Miehittämättömillä lentotiedustelujärjestelmillä (UAV) tiedustellaan ja valvotaan vihollisen selustaa ja sivustoja sekä johdetaan tulta. Raskasraketinheittimistö osallistuu miinoittamiseen miinarakettien panssarimiinoitteilla. Kenttätykistön aselajikoulutuksen antaa Tykistökoulu Niinisalossa.

Ilmatorjuntaopintosuunta

Ilmatorjunnan tehtävä on tuottaa viholliselle tappioita ja suojata taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Aselajina ilmatorjunta kuuluu Maavoimiin ja toiminnallisesti ilmapuolustukseen. Nykyaikaisella taistelukentällä ilmatorjunnan merkitys on korostunut ja sen vuoksi aselaji on voimakkaasti kehittyvä. Ilmatorjunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella.

Pioneeriopintosuunta

Pioneeritoiminnan päämääränä on muokata toimintaympäristöä omien joukkojen toiminnalle edulliseksi ja rajoittaa vihollisen ja olosuhteiden vaikutuksia. Pioneeriopintosuunnalla opiskelijat perehtyvät niin aselajin perusmenetelmiin kuin pioneeri- ja suojeluyksiköiden johtamiseen ja kouluttamiseen. Opinnot antavat pioneeriupseerille sellaiset valmiudet, joiden avulla hän kykenee toimimaan ja kehittymään tehtävissään erityyppisissä pioneerijoukoissa. Aselajiopinnot toteutetaan Pioneerikoulussa Lappeenrannassa sekä aselajien osaamiskeskuksissa Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa ja Porin prikaatissa.

Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta

Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnalla voidaan suuntautua viestiaselajin opintoihin. Toimintaympäristö jakautuu fyysiseen, sähkömagneettiseen ja kyberulottuvuuteen. Toimintaympäristötietoisuus ja kyky ennakkovaroitukseen ovat entistä keskeisempiä. Viestitoiminnan päämääränä on verkostotoiminnan tiedonsiirtoyhteyksien ja tietojärjestelmien avulla mahdollistaa joukkojen toimintaympäristötietoisuus sekä voimankäytön ja logistiikan johtaminen. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa verkostokeskeisen sodankäynnin, joka yhdistää päätöksentekijät, asejärjestelmät ja sensorit, joka on oleellinen osa onnistunutta operaatiota. Johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijakson aikana Viestikoulussa Riihimäellä.

Logistiikkaopintosuunta

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän tehtävänä on kaikissa toimintaympäristöissä luoda edellytykset puolustusjärjestelmän suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä materiaalin ja tilojen käytettävyys. Logistiikka jaetaan täydennyksiin, kunnossapitoon, kuljetuksiin, lääkintähuoltoon ja huoltopalveluihin. Logistiikkaopintosuunta tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön sekä haasteellisia logistiikan ja huollon tehtäviä oma-aloitteisille ja toimeenpanokykyisille upseereille. Logistiikkaopintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijakson Logistiikkakoululla Riihimäellä.

Rajavartio-opintosuunta

Opinnot rajavartio-opintosuunnalla muodostavat oman itsenäisen normaali- ja poikkeusolojen rajaturvallisuuteen keskittyvän opintokokonaisuuden, jossa korostuvat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta ja sotilaallinen maanpuolustus. Rajaturvallisuusalan opinnoissa annetaan toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutus, johon kuuluu muun muassa voimankäytön ja operatiivisen ajon koulutus sekä operatiivisen kenttätoiminnan johtajakoulutus. Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu.