Hyppää sisältöön

Oppiaineet

Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset niiden ehkäisemiseen.

Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka:

  • Johtaminen on oppi tavoitteiden saavuttamisesta ihmisten ja organisaatioiden avulla. Päämääränä on kasvattaa opiskelijoista itseohjautuvia ja kriittisiä, peruslähtökohtien tarkasteluun kykeneviä päätöksentekijöitä ja vastuunkantajia eri tehtävätasoille. Sotilasjohtamisessa, erityisesti päätöksenteossa ja tehtävien toimeenpanossa, korostuvat sekä ajan merkityksen ymmärtäminen että oikean johtamistavan ja johtamispaikan valinta.
     
  • Sotataidon on oppiaine, joka koostuu kolmesta itsenäisestä aineesta: strategia, sotahistoria sekä operaatiotaito ja taktiikka. Strategia on osa sotataidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa asevoimien ja sotilaallisen voiman käytön taktisen, operatiivisen ja strategisen tason analyysit täydentävät kuvaa sotataidosta ja sen opetukseen kuuluu myös kansainvälisen turvallisuuden tutkimus. Sotahistorian ensisijaisena tehtävänä on jäsentää sotataitoa historiantutkimuksen avulla. Operaatiotaidon olennaisin sisältö on komentajien ja esikuntien kyky ja taito suunnitella, valmistella ja johtaa operaatio. Taktiikka on oppi taistelujen käymisestä, taito käyttää joukkoja ja järjestelmiä taistelun käymiseksi ja taistelutehtävän täyttämiseksi.
     
  • Sotilaspedagogiikka pyrkii kehittämään sotilaan ja yksilön toimintakykyä oppimisen keinoin. Sotilaspedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa kattava näkemys sotilaiden osaamisen ja toimintakyvyn luonteesta ja kehittämisestä osana maanpuolustuksen ja kestävän kokonaisturvallisuuden edistämistä. Sotilaspedagogiikka saa keskeisen teoriaperustansa kasvatus- ja liikuntatieteistä sekä hyödyntää myös monien muiden tieteenalojen, kuten sosiologian ja psykologian luomaa tietoa ja tutkimusmetodeja.
     
  • Sotatekniikan opetuksen tarkoituksena on, käytännön sovellutusten avulla, kasvattaa opiskelijoita loogiseen ajatteluun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Sotatekniikan opinnoissa annetaan valmiuksia, joita tarvitaan sotataidon oppimisen ja soveltamisen tukena. Keskeisiä opetettavia aineita ovat järjestelmätekniikka ja sotatalous. Järjestelmätekniikassa pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät järjestelmien toimintaperiaatteisiin, ympäristön vaikutusten hallintaan ja järjestelmien tehokkuuteen. Sotataloudessa tarkastellaan järjestelmien ylläpitoa ja niiden kehittämisen perusteita.
´