Hoppa till innehåll

Läroämnen

Militärvetenskaperna utgör en omfattande och mångsidig helhet, som binder samman krig, kriser och de hot mot säkerheten som förknippas med dem samt strävandena att förebygga sådana.

De huvudämnen som man studerar med tanke på grundexamina är ledarskap, krigskonst, militärpedagogik och militärteknik.

  • Ledarskap är läran om hur målsättningar uppnås med hjälp av människor och organisationer. Målsättningen är att studerandena fostras till självstyrda och kritiska beslutsfattare och ansvarsbärare för olika uppgiftsnivåer som klarar av att iaktta de grundläggande utgångspunkterna. Vid militärt ledarskap, särskilt vid beslutsfattande och verkställande av uppgifter, poängteras betydelsen av att man förstår tidens innebörd och att man väljer rätt ledningssätt och ledningsplats.
     
  • Krigskonst är ett läroämne som består av tre självständiga ämnen: strategi, krigshistoria och operationsteknik och taktik. Strategi är en del av den helhet som bildas av krigskonsten, där analys på taktisk, strategisk och operativ nivå av användningen av stridskrafter och militära maktmedel kompletterar bilden av krigskonsten. Utbildningen omfattar även forskning i internationell säkerhet. Krigshistoriens primära uppgift är att strukturera krigskonsten genom historisk forskning. Det väsentliga i operationsteknik är kommendörernas och stabernas förmåga och skicklighet att planera, förbereda och leda en operation. Taktik är läran om förande av strid, förmåga att använda trupper och system i syfte att föra strid och lösa stridsuppgiften.
     
  • Militärpedagogiken strävar efter att utveckla soldatens och individens funktionsförmåga genom lärande. Målsättningen med studierna i militärpedagogik är att ge en omfattande bild av soldaternas kompetens och funktionsförmåga och dessas utveckling som en del av främjandet av försvaret och en hållbar övergripande säkerhet. Militärpedagogiken får sin centrala teorigrund från pedagogiken och idrottsvetenskaperna och utnyttjar även kunskap och forskningsmetoder som härstammar från många andra vetenskapsgrenar, såsom sociologi och psykologi.
     
  • Syftet med undervisningen i militärteknik är att, med hjälp av praktiska tillämpningar, utveckla studerandenas förmåga till logiskt tänkande och analytisk problemlösning. Inom studierna i militärteknik ges färdigheter som behövs som stöd då man lär sig och tillämpar krigskonst. Centrala undervisningsämnen är systemteknik och krigsekonomi. Inom systemteknik strävar man efter att svara på frågor som gäller olika systems funktionsprinciper, hanteringen av omgivningens inverkan och systemens effektivitet. Inom krigsekonomi studerar man upprätthållandet av system och grunderna för deras utveckling.
´