Hoppa till innehåll

Ansökningsförfarande

Man kan söka sig till studier (som börjar i 2024) för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2024 genom huvudansökan 13.3-27.3.2024 till:

- Arméns utbildningsprogram

- Marinens utbildningsprogram: sjöfartsinriktningen och kustforbandsinriktningen

- Flygvapnets utbildningsprogram

Separat ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Sökanden bör:

Vara finsk medborgare
Ha genomgått reservofficersutbildning
Ha utbildning som ger motsvarande behörighet för högskolestudier
Med avseende på sitt hälsotillstånd och sin fysiska kondition och med tanke på både hälsa och levnadssätt lämpa sig för officersyrket
Vara högst 26 år
Ha körkort av B-klass (ha avklarat första skedet senast 27.3.2024).
 
För studier kan även antas sökande som fått reservunderofficersutbildning och som fyller de övriga behörighetskraven, om han eller hon före kadettkursens början genomgår den plutonchefskurs som ordnas i Reservofficersskolan med godkänt resultat.
 
De allmänna behörighetskraven för pilotinriktningen är desamma som vid huvudansökan, förutom åldersgränsen (högst 23 år).
 
Tilläggsinformation finns i urvalsguide.
 

Särskilda behörighetskrav

Sökanden bör uppfylla hälsofordringar:
Sökanden bör höra till tjänstduglighetsklass A
Inom studieinriktningar finns speciella krav gällande syn, färgsinne och övriga fysiologiska egenskaper. Noggranna hälsofordringar finns i Terveystarkastusohje (TTO2012).
 
Ett särskilt behörighetskrav är också att den som söker till pilotinriktningen bör ha genomgått flygreservofficerskurs (LENTORUK).
Tilläggsinformation finns i urvalsguide 
 

Ansökan och bilagor (huvudansökan)

Till huvudansökan bör fogas följande kopior och undertecknade samtycken:
1. kopia av det senaste betyget från en militär skola (till exempel betyg från Reservofficersskolan)
2. ett eller flera intyg över utbildning som ger högskolebehörighet (till exempel kopia av studentexamensbetyget eller av slutbetyget från yrkesskola eller -institut)
3. kopia av körkort av B-klass
4. kopia av intyg över arbetserfarenhet som stöder studierna eller av matrikelu drag (till exempel tjänstgöring som avtalsbunden soldat inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller i krishanteringsuppgifter)
 
Sökanden bör ha avklarat första skedet av utbildningen för körkort av B-klass senast 30.3.2022. De som utexamineras eller höjer sina vitsord våren 2022 bör sända betygskopior som påvisar deras högskolebehörighet så att kopiorna är framme senast 1.6.2022 kl. 15.00.
Bilagorna (elektronisk, Studieinfo.fi) ska vara framme senast 6.4.2022 kl. 15.00.
 
Försenade bilagor beaktas inte. Sökanden kan bli ombedd att uppvisa sina betyg i original. Att man ger felaktiga uppgifter kan leda till att man förlorar studieplatsen.
 
Tilläggsinformation finns i urvalsguide.
 

Ansökan och bilagor (separat ansökan)

Separat ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare jämte bilagor bör göras på blanketten ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Ansökningsblanketter fås av Luftkrigsskolan, Olli Selander ([email protected]/ 0299257 220).
 
Ansökningstiden går ut 10.5.2024 klockan 15.00, varvid ansökningarna jämte bilagor bör vara framme på adressen:
 
Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 107. ohjaajaopintosuuntien haku
PB 7
41161 TIKKAKOSKI
 
Försenade ansökningar beaktas inte.
Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Ansökan till kadettkurs 109 och sjökadetkurs 92 kan ifyllas 16.-30.3.2022 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2022:

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

´