Ansökningsförfarande

Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2018 genom huvudansökan till arméns utbildningsprogram, sjöfartsinriktningen och ledningssysteminriktningen vid marinens utbildningsprogram, den flygtekniska inriktningen och ledningssysteminriktningen vid flygvapnets utbildningsprogram samt genom separat ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Sökanden bör:

 • Vara finsk medborgare
 • Ha genomgått reservofficersutbildning
 • Ha utbildning som ger motsvarande behörighet för högskolestudier
 • Med avseende på sitt hälsotillstånd och sin fysiska kondition och med tanke på både hälsa och levnadssätt lämpa sig för officersyrket
 • Vara högst 26 år
 • Ha körkort av B-klass (ha avklarat första skedet senast 28.3.2018).

För studier kan även antas sökande som fått reservunderofficersutbildning och som fyller de övriga behörighetskraven, om han eller hon före kadettkursens början genomgår den plutonchefskurs som ordnas i Reservofficersskolan med godkänt resultat.

De allmänna behörighetskraven för pilotinriktningen är desamma som vid huvudansökan, förutom åldersgränsen (högst 23 år).

Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Särskilda behörighetskrav

Sökanden bör uppfylla hälsofordringar:

 • Sökanden bör höra till tjänstduglighetsklass A
 • Inom studieinriktningar finns speciella krav gällande syn, färgsinne och övriga fysiologiska egenskaper. Noggranna hälsofordringar finns i Terveystarkastusohje (TTO).

Ett särskilt behörighetskrav är också att den som söker till pilotinriktningen bör ha genomgått flygreservofficerskurs (LENTORUK).

Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Ansökan och bilagor (huvudansökan)

Till huvudansökan bör fogas följande kopior och undertecknade samtycken:

 1. kopia av det senaste betyget från en militär skola (till exempel betyg från Reservofficersskolan)
 2. ett eller flera intyg över utbildning som ger högskolebehörighet (till exempel kopia av studentexamensbetyget eller av slutbetyget från yrkesskola eller -institut)
 3. kopia av körkort av B-klass
 4. kopia av intyg över arbetserfarenhet som stöder studierna eller av matrikelu drag (till exempel tjänstgöring som avtalsbunden soldat inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller i krishanteringsuppgifter)

Sökanden bör ha avklarat första skedet av utbildningen för körkort av B-klass senast 28.3.2018. De som utexamineras eller höjer sina vitsord våren 2017 bör sända betygskopior som påvisar deras högskolebehörighet så att kopiorna är framme senast 7.6.2018 klockan 15.00.

Bilagorna ska vara framme senast 10.4.2018 kl. 15.00 på adressen:

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Försenade bilagor beaktas inte. Sökanden kan bli ombedd att uppvisa sina betyg i original. Att man ger felaktiga uppgifter kan leda till att man förlorar studieplatsen.

Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Ansökan och bilagor (separat ansökan)

Separat ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare jämte bilagor bör göras på blanketten ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Ansökningsblanketter fås av Luftkrigsskolan. Ansökningstiden går ut 31.5.2018 klockan 15.00, varvid ansökningarna jämte bilagor bör vara framme på adressen:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 104. ohjaajaopintosuuntien haku
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Försenade ansökningar beaktas inte.

Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Ansökan till kadettkurs 105 och sjökadetkurs 88 kan ifyllas 14.3.-28.3.2018 på adressen:

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2018:

» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi, #upseeriksi2018
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta