Hoppa till innehåll

Så här avgörs ditt skolutbildningsspråk

Kraven på språkkunskaper i kandidatexamen i militärvetenskaper
Genom kandidatexamen i militärvetenskaper bör du kunna visa sådan utmärkt förmåga i finska eller svenska som krävs inom statsförvaltningen i befolkningsmajoritetens språk inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt. Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). *

Ditt skolutbildningsspråk inverkar på hur du påvisar utmärkta språkkunskaper i finska eller svenska i din examen. Ditt skolutbildningsspråk avgör på vilka språk du avlägger muntlig och skriftlig kommunikation, andra inhemska språket och mognadsprovet i kandidatexamen i militärvetenskaper.

Skolutbildningsspråket är inte automatiskt den studerandes modersmål, utan det avgörs enligt följande grunder:
Ditt skolutbildningsspråk är det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet (inte som andra inhemska språk) i grundskolan och/eller gymnasiet. Ditt skolutbildningsspråk fastställs i ditt avgångsbetyg från en finländsk grundskola eller ett finländskt gymnasium, och studentexamen (eller IB, EB, Reifeprüfung) påverkar inte ditt skolutbildningsspråk. 
Om du inte har läst finska eller svenska som modersmål i gymnasiet, är ditt skolutbildningsspråk det modersmål som du har läst i grundskolan. Om du inte har avlagt studier på andra stadiet eller om du har avlagt grundläggande yrkesutbildning, är ditt skolutbildningsspråk det språk i vilket du har avlagt lärokursen i modersmålet i grundskolan. Lärokursen i modersmålet i grundskolan avgör ditt skolutbildningsspråk även i det fall att du har avlagt dina studier på andra stadiet utomlands. Om du har avlagt lärokursen i modersmålet finska i grundskolan, men i modersmålet svenska i gymnasiet eller tvärtom, får du i början av studierna själv välja vilket språk du använder som skolutbildningsspråk under hela studietiden. 
Ditt skolutbildningsspråk är ”annat är finska eller svenska” om du inte har avlagt lärokursen i finska eller svenska som modersmål i grundskolan eller gymnasiet eller om du har gått (grundskolan eller gymnasiet) i annan än finländsk skola och om du inte har avgångsbetyg från en finländsk grundskola eller ett finländskt gymnasium.

Om ditt skolutbildningsspråk är något annat än finska eller svenska, kan du genom din högskoleexamen inte uppvisa sådan utmärkt förmåga i finska eller svenska som krävs inom statsförvaltningen i befolkningsmajoritetens språk inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt. Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). I stället kan du uppvisa utmärkt förmåga att använda språket om du i studentexamen har avlagt modersmålsprovet (finska eller svenska) med minst vitsordet magna cum laude approbatur eller provet i finska som andraspråk eller provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet eximia cum laude approbatur. Om du inte kan påvisa dina språkkunskaper utgående från din studentexamen, ska du avlägga språkexamen för statsförvaltningen med vitsordet utmärkt förmåga eller en allmän språkexamen som jämställs med språkexamen för statsförvaltningen med vitsordet 6 innan du kan avlägga kandidatexamen i militärvetenskaper. Närmare information: www.oph.fi

De som antagits som studerande får mera information om kraven på språkkunskaper i samband med de orienterande studierna i början av studierna.  Om ditt skolutbildningsspråk är något annat än finska eller svenska, ska du ta kontakt med avdelningen för studieärenden vid Försvarshögskolan efter att du inlett dina studier. Närmare uppgifter om kraven på språkkunskaper får du av utbildningsplanerare Sanna Kantola ([email protected]) vid avdelningen för studieärenden.

* Dessutom ska den som har avlagt examen ha de språkkunskaper som krävs av statsanställda vid en tvåspråkig myndighet enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). Dessutom ska han eller hon enligt 3 § 1 mom. i statsrådets förordning om Försvarshögskolan (1124/2008) ha sådana kunskaper i minst ett främmande språk som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning. Den som avlagt examen ska också kunna visa att han eller hon har uppnått de språkkunskaper som föreskrivs i statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska eller svenska (9/2004). 

´