Hoppa till innehåll

Studieförmåner

En studerande som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper, alltså en kadett, får under studierna undervisning, inkvartering, måltider, kläder, studiematerial och hälso- och sjukvård kostnadsfritt. Dessutom betalas dagtraktamente och en del av resekostnaderna.

Två män som gör pull ups utomhus

Dagtraktamente i hemlandet och resekostnader

I enlighet med Försvarsministeriets beslut används det dagtraktamente som gäller för statstjänstemän som beräkningsgrund för kadettens dagtraktamente. År 2017 var det heldagstraktamente som användes som beräkningsgrund 40 €. Under det första året utbetalas dagtraktamente enligt 46 procent och efter det första studieåret enligt 55 procent av det heldagstraktamente för statstjänstemän som är i kraft.Till kvinnliga kadetter betalas därtill persedelpenning som fastställs av Intendenturmaterieldepån. Persedelpenningen utbetalas för alla de dagar då studeranden är berättigad till kostnadsfri klädsel. Under år 2017 var persedelpenningen 6,75 €/vecka.

Kadetterna får ersättning för två resor mellan studieorten och hem- eller bostadsorten i Finland för varje hel månad i studiekalendern. Ersättning för resekostnader betalas enligt kostnaderna för det färdsätt som är förmånligast för staten. Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo och Kyrkslätt bildar ett enhetligt regiontrafikområde, där det är lätt och förmånligt att röra sig. De som är fast bosatta inom regiontrafikområdet kan köpa ett resekort vid Helsingforsregionens trafiks (HRT:s) servicepunkter. På ansökan om resekort anges ”Försvarshögskolan” som läroanstalt och ”Kadettskolan/Helsingfors” som anstalt. Tilläggsuppgifter om resekort och hur man ansöker om sådant finns på adressen www.hsl.fi.

FPA-stöd

Studerande kan få olika slag av stöd från Folkpensionsanstalten även för högskolestudier. Till det studiestöd som beviljas kadetter hör studielån med statsgaranti och möjligen bostadstillägg. Kadetter beviljas inte studiepenning eftersom den dagspenning som Försvarshögskolan betalar överskrider gränsen för när studiepenning betalas ut. Tilläggsuppgifter om de stöd som FPA utbetalar och om hur man ansöker om dessa fås via FPA:s hemsida (www.kela.fi) eller kundtjänsten (stöd för studerande tfn 020 692 209).

´