Hoppa till innehåll

Utbildningsprogram för flygofficerare

De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från utbildningsprogrammet för flygofficerare har färdigheter att fungera som chef för ett luftfartyg inom flygvapnet, armén eller gränsbevakningsväsendet. De som avlagt magisterexamen i militärveteskaper fungerar som till exempel som vicechef eller chef för en flyggrupp.

Fighter i himlen

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder sig av den senaste te nologin. Under fredstid är dess operativa uppgifter luftbevakning, identifieringsflygverksamhet samt att producera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under kriser är dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfartyg med jaktplan. Gränsbevakningsväsendets piloter utbildas även på utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Flygofficerens utbildningsprogram indelas i tre studieinriktningar: flygvapnets pilotinriktning, arméns helikopterpilotinriktning och gränsbevakningsväsendets pilotinriktning. Den som söker till utbildningsprogrammet för flygofficerare bör i samband med ansökan meddela till vilken studieinriktning han eller hon söker i första hand.

Magisterstudierna för alla piloter börjar, avvikande från övriga studieinriktningar, direkt efter kandidatexamen, vilket möjliggör en resultatinriktad flygutbildning. Inom gränsbevakningsväsendet utbildas kandidater i militärvetenskaper till magister enligt gränsbevakningsväsendets behov.

Flygvapnets pilotinriktning

De officerare som utexaminerats från flygvapnets pilotinriktning fungerar i huvudsak som jaktplanspiloter i flygofficers uppgift. Till jaktplanspiloternas uppgifter hör att bl.a. delta i övervakningen av Finlands luftrums territoriella integritet och vid behov avvärja anfall som sker från luften (jaktförsvar). På ett modernt stridsfält är luftförsvarets betydelse stor och därför präglas yrket av internationalitet och kontinuerlig utveckling. Studierna enligt flygvapnets pilotinriktning ordnas i huvudsak vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Arméns helikopterpilotinriktning

Flygutbildning ges med Vinka-utrustning och MD500-helikoptrar och i magisterskedet med NH90-helikoptrar. Studierna sker vid Försvarshögskolan, Flygkrigsskolan och Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente. Kandidatexamen i militärvetenskaper utgör tillsammans med de studier som leder till examen och militärpilots kompetens en förutsättning för ordinarie officerstjänst. De officerare som utexaminerats från arméns helikopterpilotinriktning arbetar som helikopterpiloter i Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente.

Soldater avancerar från en landad helikopter

Gränsbevakningsväsendets pilotinriktning

Studierna verkställs vid Försvarshögskolan, Flygkrigsskolan, Gräns- och sjöbevakningsskolan samt Bevakningsflygdivisionen. En del av militäryrkesstudierna anskaffas som köptjänst utanför försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Flygutbildning ges med Vinka-materielen och den helikoptermateriel som gränsbevakningsväsendet fastställer. Kandidatexamen i militärvetenskaper utgör tillsammans med de studier som leder till examen och behörighet som militärpilot en förutsättning för en ordinarie officerstjänst.

I början av sin karriär koncentrerar en flygofficer sig starkt på flygtjänst. Flygutbildningen avancerar kontinuerligt enligt individuella egenskaper. Då karriären går framåt ökar antalet administrativa uppgifter och utvecklingsuppgifter och arbetet blir allt mera utmanande samtidigt som omgivningen blir mera internationell. De som utexamineras från gränsbevakningsväsendets pilotinriktning fungerar som piloter vid Bevakningsflygdivisionen i Helsingfors, Rovaniemi eller Åbo.

 

´