Flygvapnets utbildningsprogram

De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från flygvapnets utbildningsprogram placerar sig i mångsidiga utbildar- och sakkunniguppgifter inom sitt eget område. I ett senare skede inverkar officerens färdigheter och eget intresse på hur han eller hon placerar sig i olika uppgifter.

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder sig av den senaste teknologin. Under fredstid är dess operativa uppgift att sköta luftbevakning och identifieringsflygverksamhet och att producera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under kristid är dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfartyg med hjälp av jaktplan.

Flygvapnets utbildningsprogram två inriktningar: flygvapnets ledningssysteminriktning och den flygtekniska inriktningen. Studierna på flygvapnets ledningssysteminriktning och den flygtekniska inriktningen inleds vartannat år. År 2018 inleds den ledningssysteminriktningen. Den som söker till flygvapnets utbildningsprogram bör i samband med ansökan meddela till vilken studieinriktning han eller hon första hand söker. Man kan söka till flygvapnets utbildningsprogram även om man inte har tjänstgjort i flygvapnet tidigare.

Den flygtekniska inriktningen

Inom den flygtekniska inriktningen utbildas officerare för flygtekniska uppgifter inom service och underhåll av försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets flygutrustning. På så sätt säkerställs den operativa användningen, underhållet och utvecklingen av och utbildningen med flygmateriel i flygbasmiljö. Utbildningen verkställs vartannat år. De som väljs till inriktningen under jämna år inleder sina studier i arbetslivet som avtalsbunden soldat. Under perioden som avtalsbunden soldat förvärvas de grundläggande flygtekniska färdigheter som eventuellt saknas. Då kan alla som uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren för officer och de särskilda kompetenskraven för studieinriktningen söka till studieinriktningen. Under udda år kan endast de som genomgått flygteknisk underofficersutbildning eller avlagt flygplans- eller helikoptermekanikers examen söka till den flygtekniska inriktningen. Största delen av studierna i flygteknik sker vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Flygvapnets ledningssysteminriktning

På studieinriktningen utbildas officerare för den operativa användningen och underhållet av försvarsmaktens ledningssystem och för uppgifter som stöder dessa. Studierna arrangeras vartannat år. Studerandena på ledningssysteminriktningen specialiserar sig under de alternativa studierna antingen på ledningscentrals- eller signaltjänststudier eller studier för elektronisk krigföring. Under ledningscentralsstudierna utbildas studeranden till stridsledare för flygvapnets ledningscentraler där de koordinerar användningen av jaktplan och deras rörelser från marknivå. Studierna enligt signalaltjänstalternativet ger färdigheter att fungera som utbildare och i chefs- och sakkunniguppgi ter inom signaltjänsten.