Hoppa till innehåll

Flygvapnets utbildningsprogram

De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från Flygvapnets utbildningsprogram placerar sig i mångsidiga utbildar-, operations- och sakkunniguppgifter inom sitt eget område. Senare under karriären påverkar officerens egna färdigheter och eget intresse hur han eller hon placerar sig i olika uppgifter.

Kämpeplan i luften

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder sig av den senaste teknologin. Under fredstid är dess operativa uppgift att sköta luftbevakning och identifieringsflygverksamhet och att producera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under kristid är dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfartyg med hjälp av jaktplan.

Flygvapnets utbildningsprogram har tre inriktningar: Flygvapnets ledningssysteminriktning, den flygtekniska inriktningen och Flygvapnets ledningscentralinriktning. På den kurs som inleds 2022 ordnas samtliga studieinriktningar inom Flygvapnets utbildningsprogram. Man kan söka till Flygvapnets utbildningsprogram varje år. Valet av studieinriktning sker utgående från den första mellanbedömningen under det andra studieåret. Valet av studieinriktning påverkas av de studerandes studieframgång, lämplighet, utvecklingsförmåga och egna intressen. I samband med valet av studieinriktning deltar studerandena under det första året i de psykologiska och medicinska lämplighetsbedömningar som leds av Luftkrigsskolan. Man kan söka till Flygvapnets utbildningsprogram även om man inte har tjänstgjort i Flygvapnet tidigare.

Den flygtekniska inriktningen

Inom den flygtekniska inriktningen utbildas officerare för flygtekniska uppgifter vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Huvuddelen av studierna i flygteknik sker vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Till flygteknikofficerens uppgifter hör service och underhåll av flygmateriel samt lednings- och sakkunniguppgifter inom flygtekniska organisationer. Den operativa användningen, underhållet och utvecklingen av och utbildningn med flygmateriel säkerställs med hjälp av kunnig personal inom Flygvapnets nationella och internationella verksamhetsmiljö. En utexaminerad officers första arbetsuppgifter anknyter i regel till det dagliga underhållet av olika truppförbands flygteknikdivisioners flygplansmateriel och utbildningen gällande den. Ingen tidigare flygteknisk utbildning förutsätts för att bli vald till studieinriktningen.

Flygvapnets ledningssysteminriktning

Inom studieinriktningen utbildas officerare för den operativa användningen och underhållet av Försvarsmaktens och i synnerhet Flygvapnets ledningssystem samt för uppgifter som stöder dessa. Största delen av studierna inom ledningssysteminriktningen sker vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. En utexaminerad officers första uppgifter ansluter sig i regel till underhålls-, utbildar-, chefs- och sakkunniguppgifter inom Flygvapnets lednings- och bekämpningssystem. Utbildningen ger färdigheter för uppgifter som anknyter till elektronisk krigföring, cyberförsvar och underrättelseverksamhet

Flygvapnets ledningscentralriktning

En studerande inom ledningscentralinriktningen utbildas för en mångsidig och krävande uppgift till exempel som stridsledare vid Flygvapnets ledningscentraler. Stridsledarna koordinerar användningen av jaktplan som opererar i luften och deras rörelser från marknivå. Även ger inriktningen färdigheter för uppgifter inom elektronisk krigföring och underrättelse. Studierna vid Luftkrigsskolan och flygflottiljerna ger färdigheter för mångsidiga uppgifter som operatör, chef och sakkunnig inom ledningscentralområdet.

´