Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku opiskelijavalintaan

Oikaisupyyntöviranomainen ja oikaisupyyntöaika
    
Opiskelijavalintaan tyytymätön voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta Maanpuolustuskorkeakoululta. Valintapäätös voidaan oikaista vain, jos Maanpuolustuskorkeakoulu on tehnyt virheen valintamenettelyssä ja virhe oikeuttaa valintapäätöksen oikaisuun.

Oikaisupyyntöajan viimeisen päivän ollessa pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto jatkuu oikaisupyyntöaika vielä seuraavana arkipäivänä. [Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 33 §, Laki säädettyjen määräaikojen laskemisesta (150/1930) 5 §]

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on osoitettava Maanpuolustuskorkeakoululle ja toimitettava oikaisupyyntöajan kuluessa Maanpuolustuskorkeakoululle joko lähetin välityksellä tai postitse.

Postiosoite:       

Maanpuolustuskorkeakoulu
PL 7
00861 HELSINKI
(Kuoreen merkintä ”OIKAISUPYYNTÖ”)

Käyntiosoite:    

Maanpuolustuskorkeakoulu
Päärakennus, kirjaamo
Santahamina
00861 HELSINKI

Oikaisupyynnön voi toimittaa myös sähköpostitse yhtenä PDF-tiedostona osoitteeseen [email protected]. Oikaisupyyntö on toimitettava siten, että se on perillä Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamossa viimeistään oikaisupyyntöajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen tulleet oikaisuvaatimukset jätetään käsittelemättä.

Oikaisupyynnön sisältö

Oikaisupyyntökirjelmässä on ilmoitettava

  • oikaisua hakevan nimi ja kotikunta
  • päätös tai asia, johon haetaan oikaisua
  • oikaisupyynnön asiasisältö (mihin, mitä ja millä perusteilla haetaan oikaisua)
  • oikaisua hakevan postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisua hakevan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisupyynnön laatijana on joku muu henkilö, oikaisupyynnössä on ilmoitettava myös tämän henkilön nimi ja kotikunta.

Oikaisua hakevan on itse tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava oikaisupyyntö.

Oikaisupyyntöön on liitettävä

  • asiakirja, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiamiehen valtakirja
  • asiakirjat, joihin oikaisupyynnön tekijä vetoaa, mikäli niitä ei ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
     
´